Општина Охрид распиша оглас за доделување на договор за јавна набавка со цел реконструкција на Домот на култура во Велгошти. Според поценетата вредност предвидени се 10.812, 717,00 денари.Постапката е отворена , при што критериум за доделување на набавката е најниска  цена.

-На Домот на културата во Велгошти ќе биде извршена комплетна реконструкција . Првата фаза ќе отпочне за брзо време а во текот на оваа година ќе бидат извршени реконструктивни зафати и во Домот на културата во Кошишта и реконструкција на Домот на кутурата во Лескоец, истакна секретарот на општината Димитар Спасески на последната седница на советот во минатата година.